Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Świadczenia w semestrze zimowym - wysokość i wypłata

Czwartek 28 listopada br. to termin wypłaty świadczeń za październik i listopad dla studentów i tych doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem ak. 2019/2020. Poniżej podajemy progi dochodowe, procenty uprawnionych i wysokości świadczeń w semestrze zimowym, ustalone na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu świadczeń  przez Prorektora ds. kształcenia i studentów, w porozumieniu z zarządami Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego oraz Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów.

Przepraszamy, wypłata musiała zostać przesunięta na początek grudnia, prosimy o zapoznanie się z informacją.

 

Świadczenia dla studentów

Wysokość dochodu uprawniającego do stypendium socjalnego wynosi 1000 zł.

Wysokość stypendium socjalnego uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie studenta wynosi odpowiednio:

- przy dochodach

od 0,00 zł do 200,00 zł     -    800 zł
od 200,01 zł  do 400,00 zł -    600 zł
od 400,01 zł do 600,00 zł -    400 zł
od 600,01 zł do 800,00 zł -    300 zł 
od 800,01 zł do 1000,00 zł -  200 zł

Wysokość zwiększenia stypendium socjalnego: 200 zł  

Zgodnie z § 7 ust. 2 regulaminu świadczeń, w szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Stypendium to przysługuje w szczególności studentowi, który jest sierotą zupełnym lub osiągnął pełnoletność w pieczy zastępczej.

Wysokość zapomogi:
a) przyznawanej przez dziekana – do 400 zł
b) podwyższonej przez rektora na wniosek Dziekana – do 1000 zł

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych:
- znaczny stopień niepełnosprawności / I gr. inwalidzka – 500 zł
- umiarkowany stopień niepełnosprawności / II gr. inwalidzka – 400 zł
- lekki stopień niepełnosprawności / III gr. inwalidzka – 300 zł
 

Stypendium rektora dla studentów wynosi 600 zł. Liczba uprawnionych: 6%najlepszych studentów na danym kierunku studiów.

Studentom, którzy  uzyskali liczbę punktów 20 lub więcej rektor podwyższa kwotę stypendium do 850 zł.

 

Świadczenia dla doktorantów

Na mocy art. 281 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora i zapomogę. Od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2023 r. do wspomnianych doktorantów regulamin świadczeń dla studentów stosuje się odpowiednio .

Wysokość dochodu uprawniającego do stypendiów socjalnego wynosi 1000 zł.

Wysokość stypendium socjalnego uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie doktoranta wynosi odpowiednio:

- przy dochodach

od 0,00 zł do 200,00 zł     -   1000 zł
od 200,01 zł do 400,00 zł -    800 zł
od 400,01 zł do 600,00 zł -    600 zł
od 600,01 zł do 800,00 zł -    400 zł
od 800,01zł do 1000,00 zł -   200 zł

Wysokość zwiększenia stypendium socjalnego: 200 zł 

Zgodnie z § 7 ust. 2 regulaminu świadczeń,  w szczególnie uzasadnionych przypadkach doktorant może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Stypendium to przysługuje w szczególności doktorantowi, który jest sierotą zupełnym lub osiągnął pełnoletność w pieczy zastępczej.

 Wysokość zapomogi wynosi:
a) przyznawanej przez dziekana – do 400 zł
b) podwyższonej przez rektora na wniosek dziekana – do 1000 zł


Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych wynosi:
- znaczny stopień niepełnosprawności / I gr. inwalidzka – 500 zł
- umiarkowany stopień niepełnosprawności / II gr. inwalidzka – 400 zł
- lekki stopień niepełnosprawności / III gr. inwalidzka – 300 zł

Stypendium rektora dla doktorantów wynosi 800 zł. Liczba uprawnionych: 8% z liczby doktorantów rozpoczynających dany rok akademicki.

 

W roku ak. 2019/2020 stypendia dla studentów i  doktorantów przyznaje się na okres 9 miesięcy tj. od października 2019 r. do czerwca 2020 r.

 

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.